A Liedrera 3 iste sabado en D’estrela a estrela

Por tercer anyada, Radio Topo torna a empentar iste sabado a chornada “D’estrela a estrela”, tot un diya de programación a on que l’aragonés, y en menor mida, o catalán, será a luenga de comunicación. Más de quince horas d’emisions a on que os principals programas d’a emisora libre ferán os suyos contenius en aragonés.

O sabado 30 de noviem­bre, a o calivo d’a ter­cera emi­sión espe­cial en ara­go­nés (i catalá) D’estrela a estrela, fere­mos crei­xer en o bell meyo de l’agüerro una flor efi­mera de 15 horas de vida. A flor mas feble y polida de todas a flors.

Luen d’intreses comer­cials, Radio Topo 101.8 FM, radio libre zara­go­zana que emite dende fa ya 20 anya­das, prene ista ini­cia­tiva por ter­cer anyo, en esfensa de todas as luen­gas mino­ri­za­das como patri­mo­nio d’a huma­ni­dat y en con­creto de l’aragonés como luenga con mayor ris­que de des­apa­rei­xer de toda Europa, y tos con­vida a que fai­gatz parti d’ella sentindo-la, escri­bindo por mail u gri­tando a o tele­fono 976 29 13 98.

Pren­ci­pia­re­mos ista ter­cera edi­ción con l’amaneixer y rema­ta­re­mos quan a fos­cor d’a nueit nos faiga saber que una vegada mas, un ayo mas, y ya en van tres, as nues­tras paro­las han ple­ga­das d’estrela a estrela.

Ascuíta-nos en o 101.8 d’a fre­qüen­cia modu­lada u a tra­viés d’inter­net.

A Liedrera será de 14 a 15 hs con entrevista a Dani sobre o Bike Polo, a Carlos de Nogara sobre a LAPAO, a LAPAPYP y a devantadera d’os cursos en aragonés, poemas, Radiablura d’a BFK con un libro de Rubén Ramón, dos cantas en vivo (una d’ellas, versión inédita), fraseolochía, O Paseyante, mosica de raso en aragonés…. con Pati, pep4, Nacho, Cherardo, Dani, Carlos, Rubén y La Vidriera Irreverente, cantas de Mallacán, El Corazón del Sapo, Ixo Rai, A Val d’Echo,…

O cierzo bufa con ras­mia. L’agüerro ye fredo y os aba­bols ya no crei­xen. As simients aguar­dan a calor ta crei­xer, sin o per­miso de den­gun. As leis podran tallar as flors, pero nunca no a pri­ma­vera, por­que l’aragonés ye a nues­tra matria y cada parola ye casa nuestra.

You may also like...

1 Response

  1. 28 noviembre, 2013

    […] tercer anyada, Radio Topo torna a empentar iste sabado a chornada “D’estrela a estrela”, tot un diya de programación a on que l’aragonés, y en menor mida, o catalán, será a […]

Deja un comentario